Skip to main content

Disclaimer

 

Disclaimer Stichting Koopvaardijpersoneel  1940-1945

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande:

Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in deze website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze site en/of de databank, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze site en/of databank, op welke wijze dan ook.

Op alle op de site en databank aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig uit de databank, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 geeft gebruikers van haar website en/of databank toestemming om gegevens van de site puur voor persoonlijk gebruik te downloaden. De gedownloade gegevens mogen door gebruikers niet verder worden verveelvoudigd dan voor zover dit noodzakelijk is om de informatie te kunnen bemachtigen voor het eerder gemelde persoonlijk gebruik. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.

De Stichting respecteert de Nederlandse privacywetgeving en heeft haar registraties ten aan zien van deze website, voor zover relevant, gemeld aan het College Bescherming
Persoonsgegevens.