Skip to main content

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring
Versie: november 2022, versie 1.0 

Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 (hierna aangeduid als KVP)
Gevestigd: Sluisweg 66, 2225 XN  Katwijk aan Zee
Kvk nummer: 24289132 

Verwerking persoonsgegevens

Donateurs

Om de bijdrage van donateurs te innen en om donateurs te informeren over het donateurschap en KVP verwerkt KVP de naam, adres, e-mailadressen, financiële gegevens en papieren machtigingen met rekeningen van donateurs. KVP verwerkt deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst met de donateur. De financiële gegevens worden zeven jaar bewaard na het jaar waar de gegevens betrekking op hebben en de overige gegevens worden niet later dan twee jaar na de beëindiging van het donateurschap verwijderd. 

Websitebezoekers

KVP gebruikt cookies voor de werking van de website en voor statistische analyse van het gebruik van de website en de databank. Hiertoe verwerkt KVP IP-adres, technische browserinformatie, cookie ID en klik- en surfgedrag. Voor de statistische analyse gebruikt KVP Google Analytics, waarbij een privacy-vriendelijke instelling wordt gehanteerd zoals voorgeschreven in de Handleiding privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, 'gegevens delen' is uitgezet en er geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. KVP heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken, waarbij de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de website bezoeker beperkt is door de voornoemde instellingen. De gegevens worden niet langer dan vijf jaren bewaard.

Nieuwsbriefabonnees

Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor een nieuwsbrief. Om abonnees te voorzien van een nieuwsbrief verwerkt KVP van deze abonnees het (e-mail)adres. KVP verwerkt deze gegevens op grond van toestemming van de abonnee. De abonnee kan elk moment deze toestemming weer intrekken waarna de gegevens onmiddellijk worden verwijderd. 

Vragenstellers

Om vragen van mensen te beantwoorden verwerkt KVP van deze mensen mogelijk de naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of postadres, en eventuele gegevens in de vraag of het antwoord. KVP verwerkt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang om de vragenstellers ten dienste te kunnen zijn, waarbij de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer beperkt is. De gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat het antwoord is verstrekt verwijderd.

Afnemers van diensten en producten

Via de website of op een andere wijze kunnen diensten en producten, zoals Margrietspeldjes bij KVP worden besteld. Om deze bestelling te kunnen uitvoeren verwerkt KVP gegevens betreffende de bestelling als naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens. KVP verwerkt deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst met de afnemer. De financiële gegevens worden zeven jaar bewaard na het jaar waar de gegevens betrekking op hebben en de overige gegevens worden niet later dan twee jaar nadat de transactie heeft plaatsgehad verwijderd.

Bezoekers activiteiten

Wanneer KVP-bijeenkomsten of andere activiteiten organiseert dan is het mogelijk dat KVP foto’s laat maken om deze in publicaties en verslagen van KVP op te nemen. Op deze foto’s kunnen mogelijk bezoekers staan. KVP zal zorgdragen dat deze zoveel mogelijk onherkenbaar zijn, en voor zover de bezoekers wel herkenbaar zijn zal eerst toestemming worden gevraagd aan de betreffende bezoekers.

Het is ook mogelijk dat toestemming vragen aan de betrokkenen in redelijkheid niet mogelijk is of dat de foto’s met herkenbare personen erop voor journalistieke doeleinden worden gemaakt en gepubliceerd. KVP kan dan een gerechtvaardigd belang hebben om de foto’s te maken en te gebruiken, maar uitsluitend nadat KVP heeft geoordeeld dat het maken en gebruiken van die foto’s proportioneel is gezien het belang van de publicatie en de inbreuk op de privacy rechten van de betrokkenen, en daarnaast dat er geen andere mogelijkheden zijn om hetzelfde doel te realiseren zonder mensen herkenbaar in beeld te brengen.

De foto’s worden verwijderd voor zover het doeleinde waarvoor toestemming is verleend is gerealiseerd. In gevallen waarbij geen toestemming is gevraagd worden foto’s zolang gearchiveerd zolang deze foto’s maatschappelijke relevantie hebben in de zin dat deze bijdragen aan de geschiedschrijving van KVP en haar doelstelling, alsmede het bewaren proportioneel en noodzakelijke is.

Leveranciers

Voor de verwerving van diensten en producten en de financiële afhandeling daarvan verwerkt KVP van leveranciers niet zijnde rechtspersonen en personen in dienst van deze leveranciers, naam, adres, bestelgegevens en financiële gegevens. KVP heeft een gerechtvaardigd belang om diensten en producten te verwerven en deze adequaat financieel af te handelen, waarbij de inbreuk op de levenssfeer van de (contactpersonen van) leveranciers beperkt is. De financiële gegevens worden zeven jaar bewaard na het jaar waar de gegevens betrekking op hebben en de overige gegevens worden niet later dan twee jaar na de beëindiging van de relatie verwijderd.

Overige relaties van Stichting Koopvaardijpersoneel 1940 - 1945

KVP verwerkt naam, bedrijfsgegevens en contactgegevens van haar relaties zijnde natuurlijke personen en contactpersonen van fondsen/Stichtingen en zakelijke sponoren, externe samenwerkingspartners en andere organisaties die relevant zijn voor de uitvoering door KVP van haar taak. De verwerking van deze gegevens is aldus noodzakelijk voor de realisatie van haar taak van algemeen belang, waarbij de betreffende personen vanwege met hun specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar kunnen maken bij KVP tegen de verwerking van hun gegevens door KVP. De persoonsgegevens worden verwijderd op verzoek van de betreffende persoon of uiterlijk een jaar na beëindiging van de relatie. De financiële gegevens worden zeven jaar bewaard na het jaar waar de gegevens betrekking op hebben.

Rechten van betrokkenen

U hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde rechten, die u onder bepaalde voorwaarden kunt uitoefenen. Zo hebt u het recht om KVP te vragen of KVP uw persoonsgegevens verwerkt om vervolgens deze in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KVP.

Ook kunt u recht hebben op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die KVP geautomatiseerd verwerkt in gedigitaliseerde vorm naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Ten slotte, heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u meent dat de persoonsgegevens onjuist zijn en daarom voorlopig niet gebruikt kunnen worden.

Als u gebruik wil maken van bovengenoemde rechten of hier meer over wilt weten dan kunt u contact met ons op nemen zoals toegelicht onder contact.

Ook kunt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door KVP indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Gegevensbeveiliging & verstrekking aan derden

De KVP maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen behoudens indien deze derde partij onder verantwoordelijkheid en in opdracht van KVP persoonsgegevens verwerken. De gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt. 

Wijziging van dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd waarbij de wijziging op deze website wordt gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Contact

Wilt u meer weten over deze privacyverklaring of wilt u gebruikmaken van de rechten die u heeft onder de AVG dan kunt u contact met KVP opnemen via het contactformulier, door ons een e-mail te sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..