Skip to main content

ANBI

Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij over onze ontvangen (periodieke en incidentele) giften en nalatenschappen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. 
Registratie

De Belastingdienst stelt eisen aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Wat zijn de voorwaarden voor een ANBI-status?

Als ANBI moet Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen we geen winstoogmerk hebben en moeten we bijvoorbeeld onze contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zodat iedereen inzage kan hebben in het functioneren van onze stichting.

Wat is het voordeel van een ANBI-status?

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom aantrekkelijk voor donateurs. Giften en schenkingen mogen, onder bepaalde voorwaarden, worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 


Algemene gegevens

RSIN/fiscaal nummer: 808543143
Naam Stichting Koopvaardijpersoneel: 1940-1945
KvK nummer: 24289132

Beloningsbeleid/financiën 

Zoals bepaald in Artikel 3 lid 2 en 3 van de statuten worden kosten die bestuursleden in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. De stichting doet geen uitkeringen aan een bestuurder, noch in geld noch in goederen.
 


Beleidsplan 2023

Jaarverslag 2023

Inschrijving Kamer van Koophandel